Tiếng rên của em hoà vào tiếng sóng vỗ

Tiếng sóng biển rì rào hòa cùng tiếng rên của em

Tiếng rên của em hoà vào tiếng sóng vỗ

Tiếng rên của em hoà vào tiếng sóng vỗ